Az Egyesületünk születésének negyed-százados évfordulójára szükségesnek és illendőnek tartottuk, hogy életének fontosabb eseményeit lejegyezzük, mint a történelem egy parányi részét, a jövő generációinak ismertetésére, az etnográfusok esetleges érdeklődésére és nem utolsó sorban a saját megelégedésünkre.

 A nanaimo-i magyar örökség is, mint minden más magyar gyülekezet társadalmi öröksége, lényeges része a hazánkból politikai okokból menekült, vagy gazdasági okokból kivándorolt, idegenben élő magyarság és egyben az összmagyarság egészének, még akkor is, ha a létszámunk csak 100 körül van, mint a miénk.

 Tekintsünk vissza a múltba egy kicsit távolabb, mint a mi történetünk, és nézzük meg, hogy a történelem folyamán mikor és mi késztette a magyarságot hazája elhagyására, és hogyan oszlik meg a világ országai között.

 Tudjuk, hogy a magyar történelmi múlt a tatárjárás ideje óta sok kegyetlen korszakon ment keresztül. Gondoljunk csak az Árpád-ház kihalása utáni belviszályokra, a 150 éves török hódoltságra, az osztrákok elnyomó és németesítő politokájára, a Rákóczi és az 1848-as szabadságharc bukására és az azokat követő megtorlásokra, az I. Világháborút követő embertelen ország-csonkításra. Majd gondoljunk csak a II. Világháborút követő 45 éves szovjet megszállásra és a nemzetietlen kommunista eszméket kiszolgáló bérenc kormány nemzetsorvasztó politikájára, mely alól, mint tudjuk, az ország egy emberként akart megszabadulni 1956-ban. És nem sikerült, mert 2000 szovjet tank lehengerelte és elsöpörte 10 millió ember akaratát. Főleg ezeknek a tragédiáknak lett az eredménye, hogy magyar származású emberek mindenütt élnek a föld kerekségén, legyen az Alaszka, Hawaii, Ausztrália, vagy Dél-Afrika. Bárhol belebotolhatunk egy-egy hazánkfiába.

 A világban való szétszóródottságunk körülbelül ekképpen alakul: Magyarországon 10 millió, az utódállamokban 4 millió, Nyugat Európában 260 ezer, USA-ban 730 ezer, Kanadában 140 ezer, Dél-Amerikában 100 ezer, Dél-Afrikában 5 ezer, Ausztráliában 50 ezer. Tehát a világ magyarságának összlétszáma 15 millió körülire tehető.

 A kivándorlási hullámok az 1848-as szabadságharc bukásával kezdődtek, mikor sok politikus és honvédtiszt nyugatra menekült, akikből sokan önkéntesként vitézül harcoltak az Amerikai Polgárháború hadseregében az északiak oldalán. A következő kivándorlási hullámnak nem politikai, inkább gazdasági okai voltak. Az 1871-1913 közötti időszakban kivándorlók többnyire az agrár-népesség csoportjaiból kerültek ki. A hivatalos magyar statisztika e negyvenkét év alatt több mint egy millió ember hagyta el Magyarországot. Ők lettek az észak-amerikai préri telepesei, az amerikai mezőgazdaság megalapítói.

 A trianoni államcsonkítás idején többnyire az utódállamokban megaláztatásra jutott magyarság menekült nyugatra. A II. Világháború után közel egy millió magyar hagyta el hazáját a kommunista diktatúra elől, vagy később, alól menekülve nyugatra.

 Egyik legnagyobb politikai emigráció az 1956-os forradalom elfojtása után következett be, amelyik csoportba az Egyesületünk tagságának nagyobb része is tartozik.

 Így jutottunk el mi is ide, Nanaimoba, Kanada legnyugatibb tartományába, British Columbiába, a 32 ezer négyzetkilométer nagyságú Vancouver-sziget ma 78 ezer lakosú városába.

 British Columbiáról meg kell említeni, hogy 1871-ben csatlakozott a közel 950 ezer négyzetkilometer nagyságú területével az 1867-ben megalakult Kanada többi tartományához. A Trans-Kanada vasút befejezése után (1885) rohamos fejlődésnek indult ez a természeti kincsekben gazdag tartomány. Így alapult Nanaimo városa is 1874-ben a szén- és fa-kitermelésre alapozva gazdaságát.

A város Vancouver Sziget középtájának keleti partján helyezkedik el. Védett öblei kiváló kikötést biztosítanak mind a tengerjáró, mind a kisebb vízi járműveknek. Itt van a kikötője a Trans-Canada országút folytatásaként a Horseshoe Bay-ből induló kompnak is. Szép fekvése és meglehetősen jó munkaviszonyai miatt aránylag sok magyar telepedett le itt a környéken. Jelenleg körülbelül 500 magyar származású egyén él a környéken.

 Ezekből a magyarokból alakult a magyar világ egyik kicsi, de számunkra fontos egysége, a Nanaimo Magyar Kulturális Egyesület, melynek taglétszáma 90 és 100 között mozog.